Användarvillkor

2023-08-01

1. Omfattning

Måleriföretagens rabattavtal är en tjänst levererad av Måleriföretagen i Sverige, härefter kallat Måleriföretagen.

Dessa allmänna villkor reglerar all användning av tjänsten så som den presenteras på denna webbsida, rabattavtal.maleriforetagen.se

Tjänsten levereras till förmån för, och får endast nyttjas av, Måleriföretagens medlemsföretag och dess anställda.

2. Utställare av allmänna villkor

Tjänstens ansvarige utgivare är Sådenäs AB med organisationsnummer 556852-8326 som på uppdrag av Måleriföretagen levererar denna tjänst i sin helhet och representerar Måleriföretagen inom ramen för tjänstens verksamhet och syften.

3. Tjänstens innehåll

Tjänsten erbjuder olika rabattavtal (i tjänsten även kallat; inköpsavtal, ramavtal och erbjudanden).

Rabattavtalen har till syfte att ge användarna ekonomiska fördelar genom lägre inköpspriser och minskad tidsåtgång vid inköpsprocesser. Med stöd av medlemsföretagens gemensamma inköpspotential framförhandlas rabattavtal inom relevanta behovsområden.

4. Tillgängliggörande och användning av tjänsten

Tjänsten tillhandahålls i huvudsak genom denna webbsida.

Information och marknadsföring av tjänsten och dess innehåll sker även via epost och via Måleriföretagens övriga kanaler.

Rabattavtalen nyttjas via de tillvägagångssätt som presenteras till varje rabattavtal.

Tjänsten är frivillig att nyttja i sak och omfattning.

5. Kostnader

Tjänsten är kostnadsfri och utgör en del av Måleriföretagens förmåner som erbjuds aktiva medlemmar.

Att aktivera ett rabattavtal med kundnummer är normalt kostnadsfritt om inget annat anges. Att aktivera ett rabattavtal genom att teckna abonnemang eller att genomföra köp medför alltid en kostnad för användaren.

6. Rabattavtal och köpeavtals parter

Att använda rabattavtalen är frivilligt.

Rabattavtalen är erbjudanden om köp till vissa framförhandlade villkor. Dessa villkor framgår i tjänsten. Övriga villkor för köp och leverans tillhandahålls av leverantören och ingår inte i tjänsten.

Det är alltid upp till användaren själv att besluta om köp via ett rabattavtal.

Det är användarens skyldighet att införskaffa sådan information som behövs för att besluta om köp. Information kan hämtas från den här tjänsten men ska alltid kompletteras med information från leverantören vilket användaren själv ansvarar för att inhämta och ta till sig.

Måleriföretagen eller tjänstens ansvarige utgivare ingår inte i det köpeavtal eller juridiska relation som uppstår mellan kund och leverantör när användare nyttjar ett rabattavtal och genomför ett köp.

Måleriföretagen och tjänstens ansvarige utgivare tar inte ansvar för rabattavtalens leverantörers produkter och tjänster. Tjänsten har ett syfte att minska tidsåtgång och undvika besvär i samband med inköp varför tjänsten bland annat har en upphandlings- och urvalsprocess som verkar för, men inte garanterar, detta syfte.

7. Informationsskyldighet

Vid förändringar i rabattavtalen uppdateras informationen på tjänstens webbsida utan dröjsmål när sådan information kommit tjänsten till handa. Ändringar kan dock ske utan att sådan uppdatering skett eller att sådan på förhand aviserats. Det är alltid användarens ansvar att inför köp säkerställa gällande villkor.

8. Medlemsorganisation

Måleriföretagen i Sverige
Box 16286
103 25 Stockholm
010-484 95 00
info@maleriforetagen.se